Wat mensen met COPD moeten weten over V/Q-mismatch (2023)

Ventilatie-perfusie (V/Q)-mismatch treedt op wanneer de ventilatie (luchtstroom) of de perfusie (bloedstroom) in de longen wordt belemmerd, waardoor wordt voorkomen dat de longen optimaal zuurstof aan het bloed kunnen leveren. Dit kan kortademigheid, duizeligheid of bewustzijnsverlies veroorzaken en kan optreden als gevolg van chronische longziekten (bijv. bronchitis) of een plotselinge longaandoening (bijv.longembolie).

Wat mensen met COPD moeten weten over V/Q-mismatch (1)

V/Q-mismatch-symptomen

V/Q-mismatch ontstaat naarmate een chronische longziekte vordert. De effecten van een V/Q-mismatch kunnen variëren, afhankelijk van de ernst van de oorzaak en de discrepantie tussen de bloedcirculatie en de luchtstroom in de longen.

Veel voorkomende symptomen geassocieerd met V/Q-mismatch zijn onder meer:

 • Gebrek aan energie
 • Hoofdpijn
 • Flauwte of duizeligheid
 • Dyspnoe (kortademigheid)
 • Tachypneu (snelle ademhaling)
 • Verwarring of verlies van bewustzijn
 • Een grijsachtige of blauwachtige tint op de huid (cyanose)

U zult ook andere symptomen van uw longziekte ervaren, die kunnen worden verergerd door de daarmee samenhangende V/Q-mismatch. Een ernstige longziekte kan ernstige symptomen veroorzaken, zelfs als de V/Q-mismatch geen groot probleem is.

Sommige, maar niet alle, gevolgen van bijvoorbeeldchronische obstructieve longziekte (COPD)zijn gerelateerd aan V/Q-mismatch. Je kunt ervarenpiepende ademhaling, kortademigheid en vermoeidheid bij COPD. Naarmate de ziekte voortschrijdt, neigt de V/Q-mismatch ook te verergeren, wat de symptomen verergert.

Een longinfectie zoalslongontstekingveroorzaakt koorts, ongemak op de borst en vermoeidheid, of u nu een V/Q-mismatch heeft of niet. Als de infectieOokveroorzaakt een V/Q-mismatch, wat de vermoeidheid kan verergeren.

Complicaties

Wanneer uw longen geen zuurstof aan uw bloed kunnen leveren als gevolg van een longziekte die wordt gecompliceerd door een mismatch van V/Q, kunt u zich ontwikkelenhypoxemie (laag zuurstofgehalte in het bloed)Enhypoxie (laag zuurstofgehalte in de weefsels).

Een lage zuurstofconcentratie in het bloed en de weefsels is zowel op de korte als op de lange termijn problematisch, hoewel het mogelijk geen symptomen veroorzaakt als het zuurstofniveau enigszins laag is, vooral als het proces geleidelijk verloopt.

Oorzaken

Longziekten beïnvloeden doorgaans de luchtstroom en de bloedstroom in de longen. Wanneer een ziekte in de longen de luchtstroom en de bloedstroom ongelijkmatig beïnvloedt, treedt er een V/Q-mismatch op.

Er stroomt lucht in delongendoor de takken van debronchiën (luchtwegen)en uiteindelijk naar delongblaasjes (luchtzakjes), die omgeven zijn door een netwerk van haarvaten. Zuurstof stroomt van de longblaasjes naar de haarvaten, en koolstofdioxideafval stroomt van de haarvaten naar de longblaasjes.

Ziekten die de luchtstroom in de bronchiën of longblaasjes verstoren, resulteren in een verminderde V/Q-verhouding. Ziekten die de pulmonale capillaire bloedstroom belemmeren, resulteren in een verhoogde V/Q-verhouding.

Verlaagde V/Q-verhouding

Longziekten zoals COPD of astma kunnen de luchtstroom belemmeren met weinig effect op de pulmonale bloedstroom, wat resulteert in lage ventilatie en vrijwel normale perfusie. Dit wordt beschreven als een verlaagde V/Q-ratio omdat de ventilatie ernstiger wordt beïnvloed dan de perfusie.

Een echt voorwerp kan een bronchus blokkeren, waardoor de lucht niet door een deel van de longen kan stromen. Dit resulteert ook in een lage V/Q-verhouding.

Omstandigheden die kunnen resulteren in een verminderde V/Q-ratio zijn onder meer:

 • Chronische bronchitis(een vorm van COPD)
 • Astma
 • Longoedeem
 • Luchtwegobstructie, zoals aspiratie (bijvoorbeeld stikken in voedsel, speelgoed doorslikken)
 • Longontsteking

Verhoogde V/Q-verhouding

Een verhoogde V/Q-ratio treedt op als er sprake is van verminderde perfusie in de longen. Zelfs bij een normale luchtstroom of een minimaal verminderde luchtstroom kunt u een V/Q-mismatch ontwikkelen waarbij de perfusie laag is bij vrijwel normale ventilatie. Dit kan optreden als gevolg van een ziekte of verstopping van de bloedvaten in de longen.

De meest voorkomende oorzaak van een plotselinge stijging van de V/Q-ratio is een longembolie die het gevolg kan zijn van eendiepe veneuze trombose (DVT). Dit is een bloedstolsel in de benen of armen dat naar de longen reist.

Het kan de bloedstroom in een longader belemmeren, waardoor de perfusie naar een gebied in de long afneemt. Zelfs als u zuurstofrijke lucht in uw longen inademt, betekent het gebrek aan voldoende bloedstroom dat de zuurstof niet in uw bloed kan komen.

Een verhoogde V/Q-verhouding kan ook worden gezien bij:

 • Emfyseem(een vorm van COPD)
 • Hartziekte
 • Pulmonale hypertensie
 • Leverziekte

Gemengde V/Q-verhouding

Sommige voorwaarden, zoalslongkanker, kan schade aan de luchtwegen en/of de longbloedvaten veroorzaken, resulterend in een verlaagde of verhoogde V/Q-verhouding, afhankelijk van de exacte locatie van de schade in de longen.

En wanneer er sprake is van een uitgebreide betrokkenheid van longkanker, hetzij als gevolg van primaire longkanker, hetzij als gevolg van longkankeruitzaaiing van kanker elders in het lichaam, kunt u in de longen bepaalde gebieden met een verhoogde V/Q-verhouding en andere gebieden met een verminderde V/Q-verhouding hebben.

Diagnose

Een pulmonale ventilatie/perfusie (V/Q)-scan is een soort röntgenfoto die wordt gebruikt om uw V/Q-ratio te meten. Het kan effectief een V/Q-mismatch identificeren. De test bestaat uit twee gelijktijdige delen.

 • Voor uw ventilatiemeting plaatst u een masker over uw gezicht en inhaleert u radioactief tracergas.
 • Voor uw perfusiemeting wordt een radioactieve tracer in een ader geïnjecteerd.

Dit is volkomen veilig. Uw luchtstroom en de bloedstroom worden gevisualiseerd en gemeten omdat de radioactieve stof in uw longcapillairen en longluchtwegen op de afbeelding verschijnt.

Uw V/Q-verhouding is de hoeveelheid lucht die de longblaasjes bereikt, gedeeld door de hoeveelheid bloed die door de haarvaten in de longen stroomt.

Anormale V/Q-verhoudingligt rond de 0,80. Ongeveer vier liter zuurstof en vijf liter bloed passeren per minuut de longen. Een verhouding hierbovenofonder 0,80 wordt als abnormaal beschouwd.Hoger dan normale resultaten duiden op verminderde perfusie; lager dan normale resultaten duiden op verminderde ventilatie.

Compenserende veranderingen

Bij langdurige longziekte kunnen de longblaasjes en haarvaten wijder of smaller worden als reactie op veranderingen in de luchtstroom en de bloedstroom. Dit is de manier waarop uw lichaam compenseert, en deze aanpassingen kunnen een V/Q-mismatch corrigeren, zelfs als uw longen beschadigd blijven.

Met andere woorden: het kan zijn dat u een verbetering van de V/Q-mismatch ervaart, zelfs naarmate uw longziekte vordert, maar dit betekent niet dat u uw behandeling kunt stopzetten. Uw symptomen en de resultaten van andere diagnostische tests kunnen dit allemaal in perspectief plaatsen, zodat uw zorgverlener de volgende stappen kan adviseren.

Aanvullende tests

Er is een grote kans dat u naast uw V/Q-scan ook andere tests zult ondergaan om de oorzaak van uw longziekte en uw V/Q-mismatch te helpen identificeren.

Deze andere tests kunnen het volgende omvatten:

 • Borst computertomografie (CT)
 • Pulsoximeter
 • Arterieel bloedgas (ABG)
 • PT/PTT/INR(testen voor de neiging tot bloedstolling)
 • Sputum-cultuur
 • Volledig bloedbeeld (CBC)

Behandeling

Omdat V/Q-mismatch een gevolg is van een longziekte, is de behandeling gericht op het beheersen van de onderliggende aandoening zelf.

Of uw V/Q-mismatch nu wordt veroorzaakt door longembolie, COPD, astma, longontsteking of een andere aandoening, het belangrijkste doel is het verhogen van de bloedstroom of zuurstofstroom in de longen om hypoxie en hypoxemie te verminderen of te voorkomen.

Behandelingen kunnen bestaan ​​uit medicatie,zuurstof aanvullingen/of chirurgische ingreep. U zult waarschijnlijk uw zuurstofniveau laten controleren, vooral als u wordt behandeld voor een urgente aandoening zoals longembolie en longoedeem.

Longembolie

Een longembolie wordt behandeld met bloedverdunners. Soms is chirurgische embolectomie nodig om het bloedstolsel te verwijderen.

Het plaatsen van een filter in een ader (vaak in de arm) kan worden gebruikt als strategie om terugkerende longembolie te voorkomen.

Behandeling van longembolie

Infectie

Bij een infectie kan behandeling nodig zijnantibiotica. Soms kan aanvullende zuurstoftherapie nuttig zijn totdat de infectie is verdwenen.

Astma en COPD

Zowel astma als COPD worden behandeld met medicijnen zoalsinhalatoren voor corticosteroïdenEnluchtwegverwijders.Bij gevorderde ziekte kan aanvullende zuurstof nodig zijn.

Longoedeem

Longoedeemwordt mee behandelddiureticaevenals aanvullende zuurstof.

Hartziekten, pulmonale hypertensie en leverziekten worden allemaal behandeld met een combinatie van medicijnen en, in sommige gevallen, andere behandelingen die op de aandoening zijn afgestemd.

Uw V/Q-ratio kan verbeteren naarmate uw toestand verbetert. Doorgaans zouden uw symptomen en de resultaten van aanvullende tests ook met de behandeling moeten verbeteren.

Een woord van Verywell

Vaak is V/Q-mismatch een teken van longziekte. Een meting van uw V/Q-ratio maakt deel uit van de diagnostische tests die worden uitgevoerd voor de evaluatie van bepaalde longziekten, vooral wanneer er een hoog vermoeden bestaat van een longembolie. De resultaten van uw V/Q-scan worden samen met de resultaten van uw andere tests gebruikt om de behandeling te begeleiden.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated: 10/08/2023

Views: 6464

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.